Teknologian seurannan kuulumiset – älyä jopa ”älyttömiin laitteisiin”

- toukokuuta 19, 2021

Teknologian seurannan kuulumiset – älyä jopa ”älyttömiin laitteisiin”

ICT-liiketoiminnassa, ja varsinkin 3stepIT:n asiakkaille, IT-laitteiden seurannan työvälineet ovat arkipäivää. Asset laitehallintajärjestelmäämme on liitettävissä lisäpalveluita, jotka helpottavat IT-laitteiden hallinnointia sekä organisaation oman tietohallinnon tai palveluntuottajan arkea:

 

3FindIT -palvelumme avulla asiakkaamme voivat reaaliaikaisesti seurata millä kustannuspaikalla laitteet ovat ja kuka niitä käyttää. 3FindIT- palvelumme monitoroi laitteiden ja järjestelmien käyttöä ja tuottaa niistä tietoa, joka auttaa laitekannan seurannassa.

 

Saat tietää esimerkiksi:

 

  • mitkä laitteet ovat aktiivisia, mitkä epäaktiivisia, ja mitkä mahdollisesti kadonneita (löytyvät laiterekisterissä, mutta eivät ole aktiivisia organisaation tietoliikenneverkossa)
  • milloin vuokratut laitteet pitää palauttaa
  • miten hankintasuunnitelmia kannattaa muuttaa

3CheckIT -palvelumme puolestaan seuraa IT-laitteiden terveydentilaa ja ennaltaehkäisee tukipyynnöt. Palvelu tunnistaa IT-laitekannan pienimuotiset häiriöt, joista käyttäjät eivät ehkä edes raportoi. Voit ryhtyä korjaustoimenpiteisiin ennen kuin häiriöistä aiheutuu akuutteja ongelmia.

 

Saat tietää esimerkiksi:

 

  • laitteiden toiminnan tiedon näytettynä yhdellä dashboardilla.
  • uudelleenkäynnistysnopeudet
  • sovellusten toiminnan
  • viruksentorjunnan ajantasaisuuden
  • ohjelmisto- ja sovelluspäivitysten tilan

 

Valmiiden 3ConnectIT -ohjelmistorajapintojen avulla voit yhdistää Asset-laiterekisterimme muihin tietojärjestelmiin. Ohjelmistorajapinnan avulla voit hyödyntää Assetissa olevia valmiita laitetietoja organisaatiosi muissa järjestelmissä ja automatisoida prosesseja.

 

Asset View API on 3ConnectIT -tuoteperheen rajapinta. Se mahdollistaa laiterekisterissä olevien laitetietojen lukemisen ja päivittämisen.

 

Nykyinen ja nouseva trendi on seurata digitaalista kalustoa erilaisten tunnisteiden avulla. Käytän ei -digitaalisista kohteista, kuten kalusteista, termiä ”älyttömät laitteet”. Entä miten näihin ”älyttömiin laitteisiin” saadaan älyä? Kalustoon voidaan yhdistää älykkyyttä yksinkertaisesti vain lisäämällä niihin tunniste, jonka avulla irtaimisto voidaan digitalisoida. Tällainen irtaimisto voi olla esimerkiksi esitystekniikkaa, terveysteknologiaa, pelastuslaitoksen kalustoa, sote-ja maakuntauudistuksessa hyvinvointialueille siirrettävää kalustoa, oppimiskalusteita jne. Kuvattua irtaimistoa ei ole ”yhtä helppoa” seurata tai hallinnoida, sillä laite poikkeaa seurannan kannalta esim. kannettavista tietokoneista, jotka ovat erilaisten hallintajärjestelmien parissa automaattisesti.

 

Integraatio itsessään on helppo tehdä Asset View API -rajapinnan avulla. Integraatio yhdistää kaksi tai useampia järjestelmiä toisiinsa. Integraation tehtävä on kuljettaa tietoa automaattisesti eri järjestelmien välillä. Automaatio poistaa tarpeen syöttää samoja tietoja useampaan paikkaan ja samalla inhimillisten virheiden määrä minimoidaan.

 

Itse totean aina integraation olevan prosessiasia. Mikä on se tarve, joka halutaan ratkaista? Mietitään prosesseja ja toimintamallin kehittämistä integraation kautta. Esimerkiksi IT-laitteiden hallinnassa yleinen tarve on varmistaa laitehallinnan onnistuminen vuokrakauden aikana. Onnistunut laitehallinta (tiedetään, kenellä laite on käytössä) puolestaan helpottaa ja suoraviivaistaa   jatkossa laitepalautuksia ja laitteiden jatkokäyttöä 3stepIT:n elinkaarimalliin kuuluvien prosessien kautta.

 

”Älyttömien laitteiden” osalta yksilöitävään kalustoon liitetään tunniste, joka linkitetään digitaaliseen vastinpariin hallintajärjestelmässä. Tunniste mahdollistaa kalustoon kuuluvan kohteen yksilöllisen tiedon, kuten sijainti- tai huoltotiedon keräämisen. Kun tunnisteiden teknologiavalinta on tehty, seuraava askel on löytää oikea kumppani, jonka kanssa työskennellä tunnisteiden tulostamisessa, niiden kiinnittämisessä sekä tiedon keräämisessä kaluston läpinäkyvyyden saavuttamiseksi.

 

Haastattelin tämän aiheen tiimoilta Trail Systems Oy:n toimitusjohtaja Sara Tiittasta, ja jatkankin aiheen käsittelyä avaamalla hieman hänen ajatuksiaan:

 

Älyttömän kaluston yksilötason seuranta korostuu, miten kuvailet asiakkaiden tarpeita ja toiveita tällä hetkellä?

 

Asiakkaiden tarpeista mainittavimmat liittyvät tällä hetkellä hallittavan käyttöomaisuuden osalta kustannustehokkaaseen ja vastuulliseen toimintaan.

 

Yksilötasoinen tunnistemerkintä ja kaluston seuranta mahdollistaa sen, että myös ei-digitaalinen kalusto voidaan tuoda digitaalisen muotoon. Tämä avainasia tarkoittaa käytännössä, että kohteen digitaalinen elinkaaritieto laajenee koskemaan IT-laitteiden ulkopuolelta myös kaikkea toimistopöydistä sairaalasänkyihin. Näin pystytään saavuttamaan kokonaisvaltainen ja ajantasainen näkymä ja kontrolli koko hallittavaan kalustoon. Digitalisoidun tiedon pohjalta saavutetaan kyky tehdä päätöksiä koko irtaimiston hankinnasta ja hallinnasta kustannustehokkaasti ja vastuullisesti.

 

Kohteiden yksilötason seuranta on ainoa keino varmistaa kalustotiedon ajantasaisuus ja kalustoon liittyvien toimien, kuten huoltojen ja korjausten, kohdentaminen juuri oikealle kalustoyksilölle. Jos yksilötason tieto ei ole ajantasaista, ei kalustotietoon kokonaisuutena voida luottaa. Sama pätee hallittavan kaluston hiilijalanjälkeen. Kiertotalousnäkökulmasta ainoa keino riittävän kokonaisvaltaiseen päätöksentekoon, on ymmärtää luotettavasti vaikutukset kalustoyksilöiden hiilijalanjälkeen ja vasta sitä kautta kokonaisuuteen.

 

Miten yksilötason seuranta toteutetaan käytännönläheisesti?

 

Käytännössä yksilötasoinen seuranta toteutetaan luomalla laiteyksilölle digitaalinen vastinpari järjestelmässä ja merkitsemällä itse laite tunnisteella. Näin yhdistetään fyysisen laite sen digitaaliseen vastinpariin. Käytännössä tämä tarkoittaa tarramaisen tunnisteen kiinnittämistä jokaiseen laitteeseen, jonka avulla jatkuva digitaalinen tiedonkeruu onnistuu helposti.


Laitteisiin liitettävät tunnisteet perustuvat etäluettavaan RFID-teknologiaan ja lähiluettaviin NFC- tai QR-kooditeknologioihin. Yksilöllisen tunnisteen avulla käyttäjät pääsevät heti kiinni laitteen elinkaaritietoon esimerkiksi mobiilisovellusta hyödyntäen.

 

Miten näet terveysteknologian laitteet? Mitä asiakkaat toivovat niihin liittyen?

 

Terveydenhuollon tiedetään olevan hyvin kalustointensiivistä toimintaa ja siinä mielessä terveydenhuollon laiteseurannan tarpeet ovat hyvin moninaiset. Kalustoa täytyy terveydenhuollossa pystyä hankkimaan ja kierrättämään joustavasti suurissakin määrissä, kaluston käyttöä ja käytettävyyttä täytyy pystyä seuraamaan ja osaa kalustosta koskee hyvin tarkasti määritellyt standardit toimivuuden ja käyttökunnon varmistamiseksi. Kalustomäärän tulee myös olla jatkuvasti optimaalinen ja kaikki vaihtoehtoiset tavat tulevat helposti kalliiksi.

 

Riippumatta hankintamenetelmästä, terveydenhuollon toimijan on tiedettävä mitä kalustoa heillä on käytettävissään nyt ja tulevaisuudessa, joten siinä mielessä kalustotiedon ajantasaisuus, luotettavuus ja saavutettavuus korostuvat terveydenhuollossa. Terveydenhuollon ympäristössä yksittäisiä käyttäjiä ja käyttäjäryhmiä on myös usein lukuisia, joten myös kalustotiedon on oltava laajasti saavutettavissa kaikille, jotka sitä tarvitsevat.

 

Näkisin, että terveydenhuollossa olisi mahdollista myös laajasti hyötyä yksilöidyn kaluston inventoinnista RFID-teknologiaan pohjautuen. Tilojen inventointi etälukumahdollisuutta hyödyntäen on paitsi luotettavaa ja ajallisesti tehokasta, niin myös hygieniamielessä toimiva menetelmä, koska kalustoon ei ole tarvetta fyysisesti koskea eikä välttämättä mennä edes aivan lähietäisyydelle.

 

Verkostoissa toimien

 

3stepIT on laajentanut elinkaaripalveluitaan koskemaan myös terveysteknologiaa. Tavoitteenamme on saavuttaa alan toimijoille kustannusvaikuttavuutta terveysteknologian avulla. Terveydenhuollon jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö vaatimusten ja tarpeiden osalta edellyttää kaikilta toimijoilta ketterää uudistumista. Paine kehittää ja tehostaa toimintaa heijastuu myös hankintatarpeisiin ja -käytäntöihin, kun samaan aikaan myös kaluston hallintaan liittyvä tarpeet kasvavat. Moni organisaatio onkin jo siirtynyt perinteisestä kohteen omistamisesta sen käyttöoikeuden vuokraamiseen, etenkin kun kyse on toimisto- ja sairaalakalusteista, tietotekniikasta tai muusta teknologiasta, kuten apuvälineistä, lääketieteellisistä ja laboratoriolaitteista. 

 

Maailma toimii yhä enemmän verkostojen kanssa yhteistyössä, kun asioita tehdään uusilla tavoilla yhdessä kumppaneiden kanssa. Verkostojemme kanssa toimien pystymme hankinnan ja rahoituksen kautta tarjoamaan asiakkaillemme täydellisen kalustotiedon. 3stepIT:n laitehallintarekisterissä olevaa tietoa rikastutetaan toisessa järjestelmässä olevilla tiedoilla, esimerkiksi laitteen pitoajalla (=elinkaaren ajan) ja tätä kokonaisvaltaista tietoa voidaan hyödyntää kaluston uusimisen ja uudelleenrahoituksen yhteydessä. Esimerkkinä voidaan mainita kaluston huoltosuunnittelu ja vikailmoitukset sekä helpot inventaariot.

 

Terveisin,

 

Eeka

 

Erkki Kondelin, 3stepIT

 

Takaisin blogilistaukseen
Jaa sosiaalisessa mediassa
Lisätietoja

Samankaltaisia artikkeleita