Yhtiökokouskutsu 2024

- huhtikuuta 15, 2024

Yhtiökokouskutsu

3 Step IT Group Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 28. toukokuuta 2024 klo. 12.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki.

Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että varsinaisen osallistumisen ja paikalle tulemisen sijasta kokoukseen määräaikana ilmoittautuneiden osakkeenomistajien on mahdollista seurata kokousta etäyhteyden välityksellä. Etäyhteyden kautta osakkeenomistajan ei kuitenkaan katsota osallistuvan yhtiökokoukseen eikä sitä kautta voi äänestää tai käyttää puheoikeutta. Mikäli haluatte seurata paikalle tulemisen sijasta kokousta etäyhteydellä, teitä pyydetään ilmoittamaan asiasta ilmoittautumisen yhteydessä tarkempien ohjeiden saamiseksi.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. Yhtiöjärjestyksen 9 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.


 

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

 

Yhtiön jakokelpoiset varat ovat tilinpäätöksen 31.12.2023 mukaan 63.232.342,00 euroa. Hallitus ehdottaa, että yhtiön voittovaroista jaetaan osinkona 0,75 euroa osakkeelta ja loput jätetään yhtiön omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30. toukokuuta 2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 6. kesäkuuta 2024.

 

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään ylimääräisestä osingonjaosta

 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään ylimääräisestä osingosta, joka on enintään 1,25 euroa osakkeelta. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

 

4. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

 

5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään B-sarjan osakkeiden osakeannista

 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.500.000 yhtiön B-sarjan osakkeen antamisesta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 16 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä. Valtuutusta esitetään käytettäväksi kannustintarkoituksiin tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien osakkeiden saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

 

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 3.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hankintavaltuutuksen ehdotetaan koskevan sekä yhtiön A-sarjan että B-sarjan osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 33 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakkeiden hankinnan ehdoista, mukaan lukien sen, keneltä osakkeenomistajilta osakkeita hankitaan sekä osakkeista maksettavan vastikkeen määrä. Osakkeista maksettavan vastikkeen määrä ei kuitenkaan saa alittaa 0,10 euroa osakkeelta eikä ylittää 20 euroa osakkeelta. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia osakkeita suunnatusti poiketen osakkeenomistajien osakeomistusten suhteesta. Valtuutus kumoaa aiemmat omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset ja sen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

 

7. Lahjoitukset

 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään vuonna 2025 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 200.000,00 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

 

ASIAKIRJAT

 

Hallituksen päätösehdotukset sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat nähtävillä yhtiön pääkonttorissa viikon ajan ennen yhtiökokousta. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille pyydettäessä.

 

OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16. toukokuuta 2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

 

Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 22. toukokuuta 2024 klo. 16.00 sähköpostitse osoitteeseen legal@3stepit.com. Yhtiö pyytää myös toimittamaan kopion mahdollisesta valtakirjasta yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 

 

OHJEET VALTAKIRJAN ANTAMISEKSI

 

Äänestämismahdollisuutensa varmistamiseksi kokoukseen määräaikana ilmoittautunut osakkeenomistaja voi valtuuttaa 3 Step IT Group Oy:n talousjohtajan tai hänen määräämänsä edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään äänivaltaa tämän puolesta yhtiökokouksessa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan Yhtiölle ilmoittautumisen yhteydessä osoitteeseen legal@3stepit.com mutta kuitenkin viimeistään 22. toukokuuta 2024 mennessä.  

 

Helsingissä 15.4.2024

3 Step IT Group Oy
Hallitus

Takaisin uutisiin
Jaa sosiaalisessa mediassa
Lisätietoja

Samankaltaisia artikkeleita